ALGEMENE VOORWAARDEN

TANTRALOVE

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Relatiebemiddeling: dienstverlening bij relatievorming, gericht op het duurzaam samenbrengen van alleenstaanden.

2. Tantra 2Balance: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig relatiebemiddeling uitoefent.

3. Cliënt(e): de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Overeenkomst: de overeenkomst met betrekking tot relatiebemiddeling tussen de Cliënt(e) en Tantra 2Balance, in welke vorm dan ook gesloten.

Artikel 2 - Toepassing Algemene Voorwaarden

1. Tantra 2Balance is verplicht deze Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst met de Cliënt(e) van toepassing te verklaren en deze voor of bij het sluiten ervan aan de Cliënt(e) ter hand te stellen.
2. Tantra 2Balance kan slechts ten voordele van de Cliënt(e) afwijken van deze Voorwaarden.

Artikel 3 - De Overeenkomst

De Overeenkomst komt elektronisch tot stand en is voorzien van een datum waarop de dienstverlening begint. In een elektronische omgeving is de Overeenkomst pas gesloten wanneer de Cliënt(e) de bevestiging van totstandkoming van de Overeenkomst heeft ontvangen. Dit is de welkomstmail die Cliënt(e) automatisch per e-mail ontvangt na betaling.

Artikel 4 - Duur en beëindiging Overeenkomst

De Overeenkomst gaat in op het moment dat (1e) betaling plaatsvindt en wordt gesloten voor de duur van twaalf maanden.

Artikel 5 - Zorgplicht van Tantra 2Balance

Tantra 2Balance verplicht zich ten opzichte van de Cliënt(e) bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed relatiebemiddelingsbureau in acht te nemen. Daartoe hanteert Tantra 2Balance een passende selectie, afhankelijk van de gerechtvaardigde verwachtingen van de Cliënt(e) en de bij het intakegesprek verstrekte informatie en de opgestelde profielschets.

Artikel 6 - Privacybescherming

1. Tantra 2Balance verwerkt de persoonsgegevens van de Cliënt(e) op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en handelt in overeenstemming met de Wet Meldplicht Datalekken.

2. De Client(e) wordt via de privacy-verklaring van Tantra 2Balance geïnformeerd over zijn rechten als betrokkene, en Tantra 2Balance staat garant voor het kunnen uitoefenen van alle rechten die de AVG betrokkenen toekent.

3. Tantra 2Balance vernietigt de persoonsgegevens van de Cliënt(e) uiterlijk twee jaar na afloop van de Overeenkomst.

Artikel 7 - Betalingsverplichting van de Cliënt(e)

1. Indien de Cliënt(e) niet betaalt, is hij/zij in verzuim. Tantra 2Balance stuurt de Cliënt(e) na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering, waarin het de Cliënt(e) op zijn/haar verzuim wijst en stelt hij de Cliënt(e) in de gelegenheid binnen 14 dagen alsnog te betalen. In deze voorwaarden worden expliciet de gevolgen van niet-betaling vermeld, waaronder de hoogte van de alsdan te vorderen incassokosten conform de Wet Incassokosten.

2. De Cliënt(e) is niet in verzuim voor zover hij/zij aantoont dat hij/zij bevoegd is zijn/haar betaling op te schorten.

Artikel 8 - Overige verplichtingen van de Cliënt(e)

1. De Cliënt(e) verplicht zich tot correct gedrag tegenover Tantra 2Balance en de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan de Cliënt(e) voorgestelde personen.

2. De Cliënt(e) is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot persoonlijke gegevens van potentiële partners en vrijwaart Tantra 2Balance voor aanspraken van derden als aansprakelijkheid ontstaat wegens schending van de geheimhoudingsplicht door de Cliënt(e).

3. De Cliënt(e) verbindt zich tot medewerking aan de dienstverlening van Tantra 2Balance . Dit betekent onder meer dat de Cliënt(e), nadat een Contactmogelijkheid is gerealiseerd, daadwerkelijk binnen een redelijke termijn tot kennismaking zal overgaan als de voorgestelde kandidaat dat ook wil. Daarna laat de Cliënt(e) Tantra 2Balance binnen een redelijke termijn weten of al dan niet een volgende Contactmogelijkheid wordt verwacht.

Artikel 9 - Klachten

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en over de bescherming van persoonsgegevens moeten schriftelijk bij Tantra 2Balance worden ingediend. Tantra 2Balance dient binnen een maand inhoudelijk op de klacht te reageren. Het staat de Client(e) vrij om klanten over privacybescherming ook in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Artikel 10 - Herroepingsrecht / bedenktermijn

Bij het aangaan van de overeenkomst heeft Cliënt(e) de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Het betaalde bedrag wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na aangaan van overeenkomst, teruggestort. De bedenktermijn gaat in op de dag van (eerste) betaling. Indien intakegesprek via Zoom heeft plaatsgevonden is restitutie in overleg.

Herroepingsformulier

Ik deel hierbij mee dat ik onze overeenkomst herroep: